Återbetalningspolicy

 • 1 Allmänna försäljningsvillkor / Parterna

Allmänna försäljningsvillkor (”Försäljningsvillkoren”) gäller för alla individuella avtal om köp av tjänster och varor som ingås mellan kunden och, varvid avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, (hädanefter kallad "Kunden") och +Moveco AB, organisationsnummer 559269-6115, (hädanefter kallat "Moveco"). Kunden och Moveco benämns i det följande gemensamt för parterna.

 • 2 Försäljningsvillkorens omfattning

2.1 Försäljningsvillkoren gäller Moveco’s försäljning av laddboxar, stolpar, laddkablar eller andra komplement (sammantaget ”Laddpunkter”) till Kunden, och för installationstjänster (”Installation”). Villkoren vid försäljning av molntjänst (”molntjänst”) till Kund regleras i separata villkorsdokument. Tilläggsavtal/avvikelser  ska göras skriftligen i ett individuellt avtal. Ett tilläggsavtal signerat av båda parter är juridiskt bindande och kommer före regleringarna i standardvillkoren.

2.2 Moveco äger rätten att när som helst uppdatera/ändra i företagets villkor, även efter ett signerat avtal mellan Moveco och kunden. Kunden har skyldighet och ansvarar för att denne har läst samt förstått de senast upprättade villkoren. Villkoren finns tillgängliga på Moveco’s hemsida, www.moveco.se

 • 3 Ingående av avtal

3.1 Vid köp av Moveco ska Kunden lämna uppgifter om namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer och e-postadress. För reglering av ROT-avdrag direkt på faktura behöver kunden även lämna fastighetsbeteckningen. 

3.2 Vid köp direkt på Moveco’s hemsida skickar Moveco en orderbekräftelse via e-post. Offerter godkänns från kund via e-post, efter utförd installation signerar kunden en installations bekräftelse och därefter skickas en faktura till Kunden. 

 • 4 Ångerrätt vid ingående av avtal utanför Moveco’s affärslokaler

4.1 Om Kunden handlar via Moveco’s hemsida (www.moveco.se) gäller reglerna om ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) vid distansavtal/ avtal utanför Moveco’s affärslokaler. Rätt att frånträda avtal har kunden inom fjorton (14) dagar från dagen då kunden mottagit varan (köp av vara); eller då avtalet om leverans av en eller flera tjänster tecknades (tillhandahållande av tjänster).

4.3 Vid köp av flera olika varor går ångerrätten ut fjorton (14) dagar efter att den sista varan mottagits av kund. 

4.4 Vid retur mejlar kunden till kundservice@Moveco.se inom fjorton (14) dagar efter mottagen vara.

Kunden ansvarar för att paketera varan så att den ej skadas och att returnera varan till Moveco via post och står således för kostnaden för detta. Återbetalning sker inom fjorton (14) dagar från det att Moveco mottagit varan i retur.

4.5 När Laddbox med eller utan tillbehör har installerats kan varorna ej returneras. Installationskostnaden återbetalas ej.

 • 5 Returnering av varor

5.1 Vid retur och ångerrätt enligt punkt 4 ovan ska Kunden returnera samtliga varor till Moveco senast fjorton (14) dagar från den dag kunden meddelat om retur via e-post. 

5.2 Varor returneras till Moveco enligt punkt 5.1 ska skickas till: +Moveco AB, Schlytersvägen 38, 126 50, Stockholm.

5.3 Vid returnering ansvarar kunden för paketeringen i lämpligt emballage. Kunden äger ansvaret för varan tills dess att Moveco mottagit den. Spara alltid kvitto och eventuella kolli- eller brev-id tills dess att Moveco har fått varan åter.

5.4 Kunden står för alla kostnader som tillkommer vid en eventuell retur. Moveco mottar inte paket som måste lösas ut hos ombud.

 

 • 6 Återbetalning

6.1 Återbetalning sker senast fjorton (14) dagar efter att returnerad vara mottagits. Återbetalningen görs i sin helhet med samma betalningssätt som användes vid köpet. Inga administrationsavgifter tillkommer vid återbetalning.

6.2 Om hantering av kund resulterar i en värdeminskning av varan ansvarar kunden för detta. Det gäller dock inte nödvändig hantering där syftet är att fastställa funktionen.

6.3 Kvitto för returnerad vara ska bifogas. Det måste framgå vilken vara som returneras om fler varor köpts samtidigt. 

 

 • 7 Leverans

7.1 Moveco säljer hårdvara/varor (ej installation) på postorder rikstäckande, inte till utlandet.

 • 8 Beställning och köp av Installation

8.1 Vid avtalad installation mellan kund och Moveco gäller följande villkor.

8.2 På Moveco’s hemsida, www.Moveco.se, finns information om vad som ingår i en så kallad standardinstallation (”Standardinstallation”). Kunden kan innan godkänd offert/köp i webshop ge önskemål om installationssätt eller installationstid. Åtgärder utöver det som ingår i Standardinstallationen räknas som en anpassad installation och debiteras enligt prislista på www.moveco.se.

8.3 Placering av laddbox bestäms i samråd med Moveco’s elektriker. Då Kunden önskar en annan placering tillgodoser Moveco detta mot en kostnad enligt prislista.

8.4 Kunden/ombudet ska finnas på avtalad tid och plats vid installationsstart. Denne ska tillgodose att Moveco får obegränsad tillgång till erforderligt utrymme för installation av kablar och anslutning av laddboxen. Om kund/ombud inte är på plats vid avatalad tid har Moveco rätt att fakturera kund enligt prislista. Ändring av Installationsdag sker senast två (2) arbetsdagar innan avtalad installationsdag. Kontakt för ändring av installationsdag: kundservice@Moveco.se 

8.5 Återställning av färg, tapet, gräsmatta eller andra eventuella reparationer bekostar kunden själv. 

8.6 Installation som sker på fastighet som ägs av annan än Kunden, ansvarar Kunden för att inhämta medgivanden.

8.7 Alla elektriska installationer är fackmässigt utförda av behörig elektriker från Moveco. Intyg från behörig elektriker avseende installation kan uppvisas vid åberopande av fel.

 • 9 Priser, betalning och äganderätt

9.1 Alla priser för varor och installation framgår av Moveco vid var tid gällande prislista. Prislistan finns alltid tillgänglig på www.Moveco.se. Moveco reserverar sig för eventuella tryckfel, felaktiga prisuppgifter och utsålda varor.

9.2 Betalning görs via faktura eller klarnas betaltjänst kopplad till hemsidan. All betalning sker i svenska kronor (SEK).

9.3 Betalning ska vara Moveco tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen (30 dagar).

9.4 Om betalning inte sker i rätt tid har Moveco, Från den i fakturan angivna förfallodagen, rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635), ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet samt påminnelse- och inkassoavgift enligt lag.

9.5 Moveco kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av potentiell köpare.

9.6 Äganderätten av de varor som köpts övergår till Kunden i samband med fullgjord betalning.

 

 • 10 Fel, brister och reklamation

10.1 En vara ska anses ha fel eller brister om den avviker från beskrivningen (bruksanvisningen) som medföljer varan vid leverans eller från vad som framgår av Moveco’s hemsida. En tjänst anses vara felaktig eller bristfällig om den avviker från den beskrivning av vad som ingår i tjänsten som finns på Moveco’s hemsida.

10.2 Varan får enbart användas i enlighet med bruksanvisningen. Laddbox får endast användas till laddning av de(n) typ(er) av elbil och med den strömstyrka för vilken Laddboxen är designad. 

10.3 En Kund har två (2) års reklamationsrätt enligt lag räknat från den dag då Kunden fick varan i sin besittning eller från den tidpunkt då installationen slutförts. Reklamation görs inom skälig tid. Reklamation inom två (2) månader från det att felet upptäcktes ska anses inom skälig tid.

10.4 För felanmälda varor eller tjänster där det uppgivna felet kan fastställas bero på eller härledas till förhållanden som beror på Kunden, kommer Moveco att kräva betalning av Kunden baserad på den tid som avsatts. Priset för detta framgår av gällande prislista.

10.5 Varor som reklameras måste inkomma med e-post (kundservice@moveco.se)

innehållande följande uppgifter:
Kontaktperson, adress och kontaktinformation
Vilken vara som reklameras samt beställningsdag

 • 11 Ansvar

11.1 Parterna är ansvariga gentemot varandra enligt bestämmelser i svensk lagstiftning, dock med nedanstående begränsningar: (i) Moveco ansvarar inte för fel, avbrott, störningar, strömkvalitet och liknande som kan härröras till andra tjänsteleverantörer, bland annat elleverantörer, elproducenter, elnätsägare och internetleverantörer; och (ii) Moveco ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas Kunden på grund av felaktig användning, bland annat, men inte begränsat till, felaktig laddning, datavirus och liknande.

11.2 Moveco ansvarar inte för att en enskild elbil kan laddas via laddboxen. Köparen är ansvarig för att ta reda på att den/de avsedda elbilarna är kompatibla med Laddboxen. Moveco ansvarar inte för skador som kan uppkomma på grund av att elbilen och Laddboxen inte är kompatibla.

11.3 Moveco har ingen skyldighet att fullfölja avtal med Kund om detta förhindras av faktorer utanför Moveco’s kontroll, bland annat, men inte begränsat till, brand, krig, militära insatser, upplopp, strejk, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som Moveco inte hade kunnat undvika eller klara av utan orimliga kostnader eller som Moveco inte kunde förutse när avtalet tecknades.

 • 12 Kundens skyldigheter

12.1 Det åligger Kunden att tillse följande:

 • Att bestämma en lämplig placering för placering av laddbox.
 • Att Moveco’s personal får erforderlig tillgång för att kunna utföra installationen.
 • Att nödvändiga tillstånd/fullmakter från hyresvärd, bostadsrättsförening eller annan relevant rättighetshavare föreligger.
 • Att utföra sådana åtgärder (som inte åligger Moveco) som är nödvändiga för Installation av laddboxen (såsom byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder). Gäller även åtgärder som är nödvändiga för att förhindra skador på person eller annan egendom.

12.2 Kunden ansvarar för följande:

 • Att platsen för Installation av Laddboxen är på en fastighet för vilken Kunden är lagfaren ägare, eller att samtliga erforderliga tillstånd enligt ovan finns.
 • Att information nödvändig för Moveco’s, eller dennes underentreprenörer, arbete är korrekt.
 • Att de åtgärder som det åligger Kunden att utföra har genomförts korrekt och innan installationsdag.
 • Att eventuellt material och/eller verktyg som tillhandahålls av köparen är utan brister och fullt funktionella.
 • Att den plats där Installation av Laddboxen ska utföras är lämplig för ändamålet. Kunden svarar för skador som orsakas av att Kundens ansvar enligt denna punkt inte efterföljts. Kunden svarar även för samtliga förseningar, kostnader och anspråk som uppstår till följd av andra brister i Kundens förpliktelser enligt detta avtal. Om skada uppkommer på annan egendom än laddboxen ska Kunden senast inom 2 veckor underrätta Moveco om skadan.
 • 13 Grön Teknik

Skattereduktion avgår enligt kraven för ”Grön Teknik, kraven hittar du på Skatteverkets Hemsida, www.skatteverket.se, eller på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsvarket.se, lläs igenom och säkerställ att du omfattas av skattereduktionen/bidraget innan du gör din beställning. Moveco förbehåller sig rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket nekas. Betalningsvillkor tio (10) dagar.

Moveco förbehåller sig även rätten att fakturera utestående belopp för det fall att någon del av tillägg utöver standardinstallation är tvistig. I sådant fall kommer inte Moveco att söka någon skattereduktion för ”Grön Teknik” för dig som kund utan kommer då att fakturera Movecos kvarvarande betalning av standardinstallation samt material som har beställts genom Moveco. 

I samband med att du som kund godkänner en beställning av en standardinstallation så är det ditt ansvar som kund att informera dig om vilka ytterligare till som krävs för att din anläggning skall fungera på ett säkert och funktionellt sätt av den installatör som utför arbetet. I detta ansvar ligger framför allt att förvissa dig om att du som kund och beställare har godkänt till installatören de extra arbete som han eller hon föreslår med de prisuppgifter som anges i Moveco’s prislista om tillkommande arbeten. Arbeten eller Material utanför Movecos erbjudande faller under särskilt ansvar för dig som beställare.

 • 14 Kundtjänst

14.1 Moveco’s kundtjänst kan nås på e-post kundservice@moveco.se

 • 15 Behandling av personuppgifter

15.1 Moveco behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande tillämplig lagstiftning om behandling av personuppgifter. Kunden samtycker genom detta avtal till att Moveco behandlar Kundens personuppgifter, som t.ex. namn, personnummer, adress och telefonnummer, för de ändamål som anges nedan. Grunder för Moveco’s behandling av personuppgifter är Kundens samtycke och för att det är nödvändigt för fullgörandet av Försäljningsvillkoren. Om Kunden återkallar sitt samtycke kan Moveco fortsatt komma att behandla Kundens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra de förpliktelser som följer av Försäljningsvillkoren och av lag. Personuppgifter som Moveco inhämtar i samband med avtalet och därefter kommer att behandlas av Moveco i den utsträckning det krävs för att fullgöra avtalet och för att säkerställa Moveco’s rättigheter. Personuppgifter kan också komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, affärsstyrning, affärsutveckling samt riskhantering. Behandling av personuppgifter kan också ske för ändamål som avser direkt marknadsföring efter Kundens samtycke. För mer information om bl.a. Kundens rättigheter med anledning av Moveco’s behandling av Kundens personuppgifter hänvisas till Moveco’s hemsida vid var tid gällande persondatapolicy som finns på https://moveco.se/pages/cookie-policy. För frågor eller annat med anledning av Moveco’s behandling av personuppgifter hänvisas Kunden till Moveco på mail kundservice@Moveco.se.

 • 16 Tillämplig lag och tvister

16.1 Tvister som uppstår med anledning av Försäljningsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktivet 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och vid var tid tillkommande lagstiftning och föreskrifter.